Одржано годишно собрание на ЗКИ на РМ

На ден 16.11.2018 година во Струмица, Здружението на комунални инспектори на Р.Македонија го одржа своето Годишно собрание кое оваа година беше изборно и на кое беа донесени следните Одлуки: Педлог Деловник за работа на гидишното собрание Избор на работни тела на Собранието Одлука за усвојување на Извештајот од верификационата комисија Одлука за усвојување на Финансискиот …