Tag «ZKI na RM»

Одржано годишно собрание на ЗКИ на РМ

На ден 16.11.2018 година во Струмица, Здружението на комунални инспектори на Р.Македонија го одржа своето Годишно собрание кое оваа година беше изборно и на кое беа донесени следните Одлуки: Педлог Деловник за работа на гидишното собрание Избор на работни тела на Собранието Одлука за усвојување на Извештајот од верификационата комисија Одлука за усвојување на Финансискиот …